Wat levert Digitaliseringsimpuls op?

Wat ga ik als docent merken van Digitaliseringsimpuls Onderwijs?

Je eigen Center for Teaching & Learning ondersteunt je met adviezen en training om je onderwijs te ontwikkelen en vernieuwen. Op onderwijskennis.nl vind je kennis over onderwijs. Op edusources.nl vind je bruikbare onderwijsmaterialen die andere docenten hebben gemaakt. Je kunt je aansluiten bij netwerken van docenten die kennis delen. Deze kennis, hulpmiddelen en ondersteuningen maken het makkelijker om beredeneerd te kiezen wanneer en hoe je digitalisering inzet in je onderwijs.

Wat levert het programma mij als student op?

Inschrijven voor cursussen en tentamens wordt eenvoudiger, ook als het niet bij je eigen onderwijsinstelling is. Al je gegevens over je ‘onderwijsloopbaan’ van alle instellingen vind je via je eduID. Het onderwijs sluit beter aan bij jouw wensen en ambities. Het wordt makkelijker om een persoonlijke leerroute te volgen. Je leermaterialen zijn via één plek te vinden. Je docenten zijn beter in staat om in hun onderwijs goed gebruik te maken van digitale middelen.

Wat levert het programma (bijvoorbeeld) op voor een hoofd van een afdeling in een verzorgingstehuis?

Je kunt zelf nascholing volgen bij een mbo, hbo of universiteit. Ook je medewerkers van verschillende niveaus kunnen bijscholing krijgen. De inhoud en ingangseisen van het onderwijs zijn duidelijk beschreven en te vinden op het onderwijsplatform eduXchange. Je inschrijven voor het onderwijs is gemakkelijk te regelen met je eduID, het DigID voor onderwijs. Omdat je medewerkers tijdens de bijscholing met digitale innovaties werken, nemen ze nieuwe kennis mee naar de afdeling. Jouw zorginstelling doet mee in een transformatiehub. Door daar zelf actief aan bij te dragen, heb je korte lijntjes met het onderwijs en zorg je dat afgestudeerden over vaardigheden beschikken die jouw sector nodig heeft.

Wat levert het programma de Nederlandse samenleving en economie op?

De samenleving beschikt straks over meer en beter opgeleide werknemers met uitstekende digitale vaardigheden. Daardoor stijgt de innovatiekracht van mensen en organisaties. Dat zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit en een hogere welvaart.

603 miljoen euro is extreem veel geld. Waar geven jullie dat aan uit?

In het programma worden afspraken gemaakt over het inrichten van de (ict-)organisatie die voor alle onderwijsinstellingen gaan gelden. Voor alle 109 onderwijsinstelling is ondersteuning beschikbaar om volgens die afspraken te gaan werken. Er is een startsubsidie beschikbaar voor alle 109 instellingen om een Center for Teaching & Learning in te richten. Daarnaast investeren we in experimenten met nieuwe manieren om het onderwijs vorm te geven en onderzoek naar de nieuwe manieren van onderwijs aanbieden en leren. We ontwikkelen omgevingen om onderwijsmateriaal dat aan de publieke instellingen wordt ontwikkeld, publiek aan te bieden en open te delen. Daarvoor maken we landelijke afspraken met uitgeverijen.

Een groot deel van het budget is een reservering voor de volgende fases van het project. Die plannen zijn bewust nog niet verder uitgewerkt. In de eerste twee jaar ontdekken we wat werkt. We houden in de gaten welke nieuwe ontwikkelingen om aandacht vragen, zodat we daar tijdig in kunnen investeren. Hierover hebben we nauw contact met alle betrokkenen: de andere onderwijssectoren, werkgevers, werknemers, ministeries en natuurlijk de beoordelingscommissie van het NGF. De instellingen dragen de resterende 43 miljoen euro bij voor hun eigen Centers for Teaching & Learning.

Hoe meten jullie de voortgang?

In de aanvraag hebben we voor de eerste programmafase (2023 – 2024) omschreven welke resultaten we in ieder geval gaan behalen, zoals de inrichting van een basis ict-infrastructuur met eduID en een software-ontwikkelomgeving. Met het ministerie van OCW worden projectspecifieke afspraken gemaakt over de monitoring van het programma.

Waar gaan de programmamedewerkers werken?

De meeste mensen die in het programma actief zijn, zijn mensen die werken bij een onderwijsinstelling. Zij zullen gedeeltelijk worden gedetacheerd bij het programmabureau. Bij SURF, het NRO en eventueel andere kennisorganisaties zullen mensen werken aan de ict- en kennisinfrastructuur.